Voorwaarden

 • Artikel 1:

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die B.F.S. nv (hierna « B.F.S. »)

  aan zijn cliënten verleent. Ze worden aan de cliënten ter kennis gebracht, zowel door aanhechting aan de opdrachtbrief als door opname op de keerzijde van de facturen met vermelding op de voorzijde van de factuur: "zie algemene voorwaarden aan keerzijde". Deze algemene voorwaarden kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de vennootschap: www.bfs.be.

  Bijgevolg wordt een cliënt, telkens wanneer hij een beroep doet op de diensten van B.F.S., geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

  Overeenkomstig het gemeen recht, kan B.F.S. alleen aansprakelijk worden gesteld voor opdrachten waarvan kan worden aangetoond dat ze door B.F.S. werden aanvaard.

  Tenzij anders bepaald in de opdrachtbrief, wordt de overeenkomst gesloten en treedt ze in werking:

  • op het ogenblik dat B.F.S. de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief ontvangt en op zijn beurt ondertekent,
  • of, indien dit vroeger valt, op het ogenblik dat B.F.S. de uitvoering van de opdracht aanvat, op verzoek van de cliënt.

  Voordat B.F.S. de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief ontvangt, zijn alle professionele relaties tussen partijen in elk geval onderworpen aan deze algemene voorwaarden en aan de opdrachtbrief, van zodra die contractuele documenten per post, fax of e-mail of door persoonlijke overhandiging aan de cliënt zijn overgemaakt.

 • Artikel 2:

  Eventuele andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt kunnen maar gelden voor zover vooraf en schriftelijk uitdrukkelijk aanvaard door B.F.S. Behoudens publicatie of kennisgeving door B.F.S. , in welke vorm ook, van een recentere versie, zijn en blijven deze algemene voorwaarden ook van toepassing op alle toekomstige betrekkingen tussen partijen. Behoudens publicatie of kennisgeving door B.F.S. van een recentere versie, moet iedere aanvulling, wijziging of afwijking vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door B.F.S. worden aanvaard.

 • Artikel 3:

  Het contract wordt geacht te bestaan tussen de cliënt en B.F.S., ook al sluit de cliënt het contract met een bepaalde medewerker van B.F.S., en B.F.S. beslist vrij over de toewijzing van taken aan een bepaalde medewerker of vervanging van een medewerker door een andere, zonder dat de cliënt zich hiertegen kan verzetten. B.F.S. zal evenwel zijn best doen om bij de toewijzing van de taken zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeuren van de cliënt.

 • Artikel 4:

  Zo nodig kan B.F.S., naar eigen goeddunken, een beroep doen op advocaten, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren of andere externe adviseurs voor de uitvoering van zijn opdracht. Indien de kosten voor dergelijk extern advies echter een bedrag van € 1.000 (duizend euro) dreigen te overschrijden, zal B.F.S. echter vooraf de toestemming van de cliënt vragen, die mondeling en stilzwijgend kan zijn.

 • Artikel 5:

  B.F.S. verbindt zich ertoe de hem toevertrouwde prestaties uit te voeren binnen een redelijke termijn en indien welbepaalde termijnen zijn overeengekomen, redelijkerwijze alles in het werk te stellen om deze na te leven. B.F.S. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een overschrijding van de termijn door toedoen van de cliënt of van derden of door een geval van overmacht.

 • Artikel 6 - Opdrachten

  Onder "recurrente opdracht" wordt verstaan een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van dezelfde aard die moeten worden uitgevoerd binnen vooraf gekende termijnen.

  Tenzij er in de opdrachtbrief een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor een recurrente opdracht geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

  Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

  • de opzegging moet per aangetekende brief aan de andere partij ter kennis worden gebracht;
  • er moet een opzegtermijn van drie maanden worden nageleefd.

  Die termijn kan, naar keuze van de cliënt als de opzegging van hem uitgaat, worden vervangen door een forfaitaire verbrekingsvergoeding gelijk aan 25 % (vijfentwintig percent) van de erelonen voor de prestaties die B.F.S. gewoonlijk uitvoert voor de cliënt (of een vergelijkbare cliënt) over een volledig boekjaar of desgevallend, een kalenderjaar.

  Tijdens de opzeggingstermijn blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden van kracht.

  Er kan een afzonderlijk contract worden gesloten voor prestaties die worden geleverd na beëindiging van de overeenkomst maar die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

  Onder "niet-recurrente opdrachten" wordt verstaan alle opdrachten die niet beantwoorden aan de definitie van "recurrente opdracht" hierboven.

  Behoudens tegenbewijs, wordt de overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

  Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien van toepassing gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

  In toepassing van artikel 1794 BW en, in voorkomend geval, in afwijking van artikel 2004 BW, kan de cliënt de overeenkomst vroegtijdig beëindigen, tegen betaling aan B.F.S. :

  • van de kosten en erelonen voor de reeds uitgevoerde werken;
  • van alles wat B.F.S. bij de uitvoering van de opdracht had kunnen winnen.

  Deze vergoeding wordt berekend op reële basis, met een minimum van 25 % (vijfentwintig percent) van de erelonen die verschuldigd zouden zijn geweest in geval van volledige uitvoering van de opdracht.

  Bij beëindiging van de overeenkomst worden alle boeken en documenten die eigendom zijn van de cliënt, aan de cliënt of zijn gemachtigde ter beschikking gesteld.

 • Artikel 7:

  Alle medewerkers van B.F.S. zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle correspondentie, adviezen en standpunten die B.F.S. aan de cliënt verstrekt, worden overgemaakt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert. De cliënt mag de inhoud ervan maar aan derden doorgeven met de voorafgaande en schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van B.F.S.

 • Artikel 8:

  De door B.F.S. uitgebrachte correspondentie, adviezen en standpunten zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en mogen maar worden gebruikt of gereproduceerd met de voorafgaande en schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van B.F.S.. Ze zijn specifiek voor een bepaalde cliënt en een gegeven situatie en mogen niet naar andere situaties of andere personen worden omgezet zonder nieuwe analyse van B.F.S.

 • Artikel 9:

  B.F.S., dat gebonden is door een middelenverbintenis, voert de hem toevertrouwde opdrachten uit in alle onafhankelijkheid en met de nodige zorg.

  B.F.S. ziet erop toe dat de diensten worden uitgevoerd in overeenstemming met de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut en met inachtneming van de wet- en regelgeving die geldt op het ogenblik van uitvoering van de overeenkomst.


  B.F.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele latere wijzigingen (met of zonder terugwerkende kracht) van die wettelijke en reglementaire bepalingen.

  Het kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijk begane fouten, tekortkomingen of inbreuken.

  De uitvoering van de opdracht is – tenzij anders bepaald – niet specifiek gericht op het aan het licht brengen van mogelijke fraude.

  Tenzij anders bepaald, is B.F.S. niet gehouden de juistheid en volledigheid van de hem door de cliënt of zijn aangestelden verstrekte informatie te controleren, evenmin als de betrouwbaarheid van alle akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van welke aard ook die hem door de cliënt als rechtvaardigende of als dusdanig te gebruiken stukken zouden worden toevertrouwd of voorgelegd.

  In het kader van de opdracht van de accountants, zoals voorzien in boek XX van het Wetboek van economisch recht, is de cliënt verplicht B.F.S. in kennis te stellen iedere algemene vertraging in de betaling van zijn schuldeisers of wankele kredietwaardigheid binnen 15 dagen nadat ze wordt vastgesteld.

 • Artikel 10:

  De aansprakelijkheid van B.F.S., zowel contractueel als buitencontractueel, voor alle materiële of immateriële schade waaronder morele schade, verlies van productie, tijd, gegevens, enz. veroorzaakt aan de cliënt, is beperkt tot het door de verzekeraar burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van B.F.S. gewaarborgde bedrag.

  Het voor elk geval geldende bedrag zal door B.F.S.aan de cliënt worden bekendgemaakt op diens eerste verzoek. De cliënt waarborgt B.F.S. tegen alle verhaal van derden dat zou worden ingesteld op grond van de uitvoering door B.F.S.. van een opdracht voor rekening van de cliënt, behoudens een fout van B.F.S..

  Ingeval er geen tussenkomst zou zijn van de verzekeraar om welke reden ook, is de totale aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het voor de uitvoering van de betrokken opdracht gefactureerde bedrag. Wanneer het gaat om een recurrente opdracht, is de basis voor deze vermenigvuldiging het bedrag van de aan de cliënt gefactureerde erelonen voor de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het schadeverwekkend feit of vanaf de aanvang van de opdracht als die periode korter is dan een jaar.

  Die beperkingen gelden ook voor de claims die in hoofde van de uitvoering van de opdracht zouden worden gericht tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers die de hoedanigheid hebben van verzekerde in de zin van het verzekeringscontract.

  Ze zijn niet van toepassing in het enkele geval dat de aansprakelijkheid voortvloeit uit een fout begaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden.

  Bijgevolg zijn deze beperkingen uitdrukkelijk van toepassing op iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit elke andere fout waarvoor de beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers verantwoordelijk zijn.

  Wanneer blijkt dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit eenzelfde fout, zullen ze als één enkel geval van aansprakelijkheid worden beschouwd, en zal de aansprakelijkheid bijgevolg beperkt zijn tot het hoogste van de bedragen voor de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

  Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, geeft schade door (a) winstderving, verlies van goodwill, zakelijke kansen of verwachte besparingen of voordelen, (b) verlies of aantasting van gegevens of (c) onrechtstreekse verliezen of schade, geen aanleiding tot enige schadevergoeding.

 • Artikel 11:

  Tenzij anders overeengekomen tussen de cliënt en B.F.S., factureert B.F.S. zijn prestaties en onkosten op basis van zijn gebruikelijke tarieven, die jaarlijks zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast aan de prijs- en marktevolutie. B.F.S. behoudt zich het recht voor om vóór de uitvoering van een prestatie de betaling van een provisie te eisen.

 • Artikel 12:

  Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen van B.F.S. betaalbaar binnen 5 dagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling behoudt B.F.S. zich het recht voor om alle diensten van haar medewerkers op te schorten tot volledige betaling is ontvangen. De medewerkers van B.F.S. schorten hun prestaties dan op, niet alleen voor alle dossiers van de cliënt met een betalingsachterstand maar ook voor alle andere dossiers die economisch en/of juridisch en/of op niveau van beheer verbonden zijn met de genoemde cliënt.

  B.F.S. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van deze opschorting van zijn prestaties.

  Elke vertraging in de betaling geeft van rechtswege en zonder de noodzaak van enige formele kennisgeving aanleiding tot de aanrekening van administratieve kosten voor een forfaitair bedrag van 25,00 EUR en een contractuele schadevergoeding, waarvan het bedrag forfaitair bepaald wordt op 10% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 250,00 EUR. Betalings- of wisselkosten zijn ten laste van de cliënt. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven naar B.F.S. worden gestuurd. Bij gebreke hieraan wordt de factuur onherroepelijk geacht aanvaard te zijn.

 • Artikel 13:

  Indien zich na de ondertekening van het contract onvoorziene of onverwachte omstandigheden voordoen die de uitvoering van het contract door B.F.S. bemoeilijken of duurder maken, heeft B.F.S. het recht om de uitvoering op te schorten of zijn erelonen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Artikel 14:

  In elk geval kan B.F.S. de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen zonder opzegging of vergoeding, wanneer de voorzetting van de professionele samenwerking onmogelijk wordt gemaakt door bijvoorbeeld:

  • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaar in gevaar brengen;
  • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht in overeenstemming met de deontologische en beroepsnormen of wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld onmogelijk maken;
  • een of meerdere kennelijke tekortkoming(en) in hoofde van de cliënt aan zijn eigen verplichtingen, zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief of andere;
  • bij een procedure ter verkrijging van een akkoord, gerechtelijke reorganisatie, procedure tot ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

  De redenen die de onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen, moeten aan de cliënt worden meegedeeld.

  Naargelang de omstandigheden, kan B.F.S. zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of ingebrekestelling van de cliënt.

  Wanneer B.F.S.de overeenkomst beëindigt, zal het de cliënt uit voorkomendheid wijzen op de dringende en noodzakelijke rechtshandelingen die hij moet verrichten om zijn rechten te vrijwaren en die vielen onder de opdracht van B.F.S., zonder dat de aansprakelijkheid van B.F.S. betrokken kan worden.

  In geval van faillissement van de cliënt, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

  De cliënt kan de overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen zonder opzegging of vergoeding, wanneer B.F.S. kennelijk in gebreke blijft aan zijn verplichtingen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en, in voorkomend geval, in de opdrachtbrief.

  In alle gevallen moet de cliënt zijn beslissing laten voorafgaan door een schriftelijke ingebrekestelling van B.F.S..

 • Artikel 15:

  De cliënt verbindt zich ertoe, zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als gedurende een periode van 24 (vierentwintig) maanden na de beëindiging ervan, geen personen die tewerkgesteld zijn door B.F.S.. of die diensten verlenen aan B.F.S., rechtstreeks of onrechtstreeks te benaderen met het oog op de indienstneming van die persoon door de cliënt of door een derde, of op het verrichten van diensten door die persoon voor de cliënt of voor een derde, en niets te ondernemen dat een wijziging of beëindiging van de arbeidsovereenkomst of professionele samenwerking met B.F.S. tot gevolg zou hebben of de betrokken persoon zou aanzetten om zijn contract met BB.F.S. te beëindigen.

  Bij een schending van deze bepaling, komen de partijen overeen dat B.F.S. het recht heeft om een forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan een jaar brutoloon of brutovergoeding van de persoon die is tewerkgesteld door of die diensten levert aan B.F.S., zonder dat de vergoeding lager kan zijn dan 50 000 EUR (vijftigduizend euro) per inbreuk, en dit onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen tot dekking van de reëel geleden verliezen en de winstderving.

  De cliënt maakt zich sterk voor de naleving van het bovengenoemde afwervingsverbod ten aanzien van B.F.S. door zijn aangestelden of gemachtigden.

 • Artikel 16:

  De betrekkingen tussen B.F.S. en de cliënt zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van geschillen, zijn de rechtbanken van Brussel, rechtdoende in het Frans, exclusief bevoegd.

 • Artikel 17:

  Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zou worden verklaard, blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht.

 • GDPR-handvest:

  De persoonlijke gegevens die door de belanghebbende worden verstrekt ("Gegevens"), worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Account-analyse - boekhouding
  • Jaarrekeningen
  • Financieel management
  • IPP-verklaring
  • ISOC-verklaring
  • Belastingverdediging
  • Fiscaal en juridisch advies
  • BTW teruggave
  • Indirecte belastingaangifte
  • Bijdragen
  • Audit-werkzaamheden
  • Reorganisatie van het bedrijf
  • Wettelijke formaliteiten

  Gegevensverwerking voor elk van de bovengenoemde doeleinden kan worden uitgevoerd in papieren, geautomatiseerde of elektronische vorm en, in het bijzonder, via gewone of elektronische post, telefoon (bijv. Automatische oproepen, sms), fax en elk ander IT-kanaal (bijv. Websites, mobiele telefoontoepassingen).

  GEGEVENSBEHEERDER EN GEGEVENSBESCHERMER

  De gegevensbeheerder is de heer Ralph Troisfontaine. De geïnteresseerde kan hierover contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en het bedrijf op het volgende e-mailadres: rtr@bfs.be

  DATABEHEER

  De gegevens die worden verwerkt om de service te verlenen en voor de klanttevredenheid, worden door het bedrijf bewaard gedurende de periode die voor deze doeleinden strikt noodzakelijk wordt geacht. Bovendien kunnen de gegevens die worden verwerkt om de service te verlenen, voor een langere periode worden bewaard om eventuele geschillen met betrekking tot de levering van de service te behandelen.

  RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

  De belanghebbende heeft de volgende rechten:

  1. Recht op inzage, dat wil zeggen het recht om van het bedrijf bevestiging te krijgen dat de gegevens al dan niet worden verwerkt en, in dit geval, om er toegang toe te hebben;
  2. Recht op rectificatie en annulering, dwz het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en / of integratie van onvolledige gegevens of verwijdering van gegevens om legitieme redenen;
  3. Recht op beperking van de verwerking, dwz het recht om om gerechtvaardigde redenen om opschorting van de verwerking te verzoeken;
  4. Recht op gegevensportabiliteit, dat wil zeggen het recht om de gegevens in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen, evenals het recht om de gegevens naar een andere verantwoordelijke te verzenden;
  5. Recht van bezwaar, dwz het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
  6. Recht om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in geval van onrechtmatige gegevensverwerking.
  7. Recht om te worden vergeten: elke persoon kan eisen dat zijn gegevens worden verwijderd, maar ook dat ze niet langer worden verspreid en verwerkt.

  De belanghebbende kan bovengenoemde rechten uitoefenen door te schrijven naar BFS, via de heer Ralph Troisfontaine of naar het volgende e-mailadres: rtr@bfs.be

  ANDERE ONDERWERPEN DIE GEGEVENS KUNNEN VERWERKEN

  De gegevens kunnen aan derden worden meegedeeld om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan bevelen van overheidsinstanties of om het recht van een bedrijf op juridisch gebied uit te oefenen.

  ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERVENTIE

  Onze ethische code is die van het Instituut voor Registeraccountants en Belastingconsulenten van België (I.E.C.). Het is gebaseerd op competentie, onafhankelijkheid, eerlijkheid, discretie en beroepsgeheim.