Voorwaarden

 • Artikel 1:

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die B.F.S. nv (hierna « B.F.S. ») aan haar cliënten verleent. Deze algemene voorwaarden worden ter kennis van de cliënten gebracht, enerzijds doordat ze zijn gevoegd bij de opdrachtbrief en anderzijds doordat

  ze voorkomen op de keerzijde van de facturen, met verwijzing ernaar op de voorzijde van de factuur onder de bewoording « algemene voorwaarden op de keerzijde ». Een exemplaar van deze algemene voorwaarden kan eveneens worden geraadpleegd op de website van de vennootschap: www.bfs.be. Dat betekent dat, telkens wanneer een cliënt een beroep doet op de diensten van B.F.S. , hij geacht wordt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

  In overeenstemming met het gemeen recht, kan de aansprakelijkheid van B.F.S. alleen worden onderzocht voor opdrachten waarvan is bewezen dat ze zijn aanvaard door hem/haar.

  Behoudens andersluidend beding in de opdrachtbrief, wordt de overeenkomst gesloten en wordt ze van kracht :

  • hetzij op het ogenblik dat B.F.S. de door de cliënt ondertekende opdrachtbrief ontvangt en op haar beurt tegentekent ;
  • hetzij op het ogenblik dat B.F.S. de opdracht begint uit te voeren, op verzoek van de cliënt, ingeval deze uitvoering op een eerder tijdstip aanvangt.

  Zolang B.F.S. nog geen door de cliënt ondertekende opdrachtbrief heeft ontvangen, zullen alle professionele relaties tussen de partijen hoe dan ook onderworpen zijn aan deze algemene voorwaarden en aan de opdrachtbrief, zodra en op voorwaarde dat deze contractuele documenten werden overhandigd aan de cliënt, hetzij per brief, hetzij per fax, hetzij per e-mail, hetzij na overhandiging tegen ontvangstbewijs.

 • Artikel 2:

  Eventuele andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt zullen slechts gelden wanneer ze vooraf, uitdrukkelijk en schriftelijk door

  B.F.S. zijn aanvaard. Behoudens publicatie of mededeling door B.F.S., ongeacht de vorm ervan, van een meer recente versie, zullen deze algemene voorwaarden eveneens gelden voor alle toekomstige relaties tussen de partijen. Behoudens publicatie of mededeling van een meer recente versie door B.F.S., moet elke aanvulling, wijziging of afwijking uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en schriftelijk door B.F.S. worden aanvaard.

 • Artikel 3:

  Ook wanneer de cliënt een overeenkomst aangaat met een welbepaalde medewerker van B.F.S., wordt de overeenkomst geacht te bestaan tussen de cliënt en B.F.S. en is B.F.S. vrij om te beslissen over de toewijzing van de verschillende opdrachten aan de ene of de andere medewerker of om een medewerker te vervangen door een andere, zonder dat de cliënt zich hiertegen kan verzetten. B.F.S. zal echter in de mate van het mogelijke alles doen om de opdrachten toe te wijzen volgens de voorkeuren van de cliënt.

 • Artikel 4:

  Desgevallend kan B.F.S. naar eigen goeddunken een beroep doen op advocaten, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren of andere externe adviseurs in het kader van de vervulling van haar opdracht. Wanneer de kostprijs van deze externe adviseurs hoger kan zijn dan het bedrag van 1 000 EUR, moet B.F.S. voorafgaandelijk de instemming van de cliënt verkrijgen ; die instemming kan mondeling of stilzwijgend zijn.

 • Artikel 5:

  B.F.S. verbindt er zich toe haar prestaties binnen redelijke termijnen uit te voeren en, in geval van specifiek overeengekomen termijnen, om redelijke inspanningen te doen om deze na te leven. B.F.S. kan echter geenszins aansprakelijk worden gesteld wanneer er termijnen worden overschreden door toedoen van de cliënt, van derden of in geval van overmacht.

 • Artikel 6 - Opdrachten

  6.1 Onder « recurrente opdracht » :

  wordt verstaan: een opdracht die bestaat uit opeenvolgende en soortgelijke prestaties die moeten worden uitgevoerd binnen vooraf gekende termijnen.

  Behalve wanneer een termijn is meegedeeld in de opdrachtbrief, wordt de overeenkomst voor een recurrente opdracht geacht te zijn overeengekomen voor een onbepaalde duur.

  De beide partijen kunnen hieraan op elk ogenblik een einde stellen onder de hiernavolgende voorwaarden :

  • de beëindiging moet aan de andere partij per aangetekende brief worden meegedeeld ;
  • er moet een opzegtermijn van drie maanden worden nageleefd.

  Die termijn kan, naar keuze van de cliënt als hij het initiatief neemt voor de opzegging, worden vervangen door een forfaitaire verbrekings vergoeding gelijk aan 25 % van de erelonen die overeenkomen met de prestaties die de professional doorgaans uitvoert voor een volledig boekjaar* of desgevallend een kalenderjaar.

  Tijdens de opzegperiode blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en van deze algemene voorwaarden van kracht.

  Er kan een afzonderlijke overeenkomst worden opgesteld voor de prestaties die zullen worden uitgevoerd na het einde van de overeenkomst, maar die betrekking hebben op de periode waarin de overeenkomst nog van kracht was.

  6.2 « Niet-recurrente opdrachten » :

  De opdrachten die niet beantwoorden aan de definitie waarvan sprake in punt 6.1., worden beschouwd als niet-recurrente opdrachten.

  Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt de overeenkomst die betrekking heeft op een niet-recurrente opdracht geacht te zijn afgesloten voor een welbepaalde duur.

  Die duur eindigt door de uitvoering van de opdracht en, desgevallend in het licht van de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

  In toepassing van artikel 1794 B.W. en desgevallend in afwijking van artikel 2004 B.W., heeft de cliënt het recht om vroegtijdig een einde te stellen aan de overeenkomst middels betaling aan de professional :

  • van de kosten en erelonen die overeenstemmen met de reeds uitgevoerd werken ;
  • van alles wat de professional had kunnen winnen in geval van uitvoering van de opdracht.

  Deze vergoeding wordt berekend op reële basis, met een minimum van 25 % van de erelonen die verschuldigd zouden zijn geweest ingeval van integrale uitvoering van de opdracht.

  Op het einde van de overeenkomst worden alle boeken en documenten die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of van zijn mandataris.

 • Artikel 7:

  Alle medewerkers van B.F.S. zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. Alle brieven, adviezen en meningen die B.F.S. meedeelt aan de cliënt, worden hem meegedeeld onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hij de vertrouwelijkheid ervan naleeft. De cliënt mag de inhoud slechts meedelen aan derden na de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke instemming van B.F.S.

 • Artikel 8:
  1. De brieven, adviezen en meningen uitgaande van B.F.S. zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen slechts worden gebruikt of gereproduceerd na de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke instemming van B.F.S. Ze zijn eigen aan een cliënt en aan een welbepaalde toestand en mogen niet worden overgeheveld naar andere toestanden of personen zonder een nieuwe analyse vanwege B.F.S.
 • Artikel 9:

  B.F.S., die een middelenverbintenis aangaat, voert de haar toevertrouwde opdracht uit in alle onafhankelijkheid en met de vereiste zorg.

  B.F.S. waakt erover dat de diensten worden gepresteerd in overeenstemming met de deontologische en andere beroepsnormen van het Instituut en rekening houdend met de vigerende wet en regelgeving die van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering van de overeenkomst

  B.F.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele navolgende wijzigingen – desgevallend met terugwerkende kracht – van deze wetgevende en regelgevende bepalingen.

  Ze is evenmin niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of inbreuken gepleegd vóór haar interventie. De uitvoering van de opdracht is – behoudens andersluidend beding – niet specifiek gericht op de ontdekking van eventuele fraude.

  Behoudens andersluidend beding is B.F.S. niet verplicht de juistheid en de volledigheid te controleren van de door de cliënt of zijn medewerkers meegedeelde informatie, en evenmin de betrouwbaarheid van alle welkdanige akten, overeenkomsten, inventarissen, facturen en bewijsstukken die haar eventueel worden toevertrouwd of voorgelegd door de cliënt als zijnde bewijskrachtige of als dusdanig te gebruiken documenten.

 • Artikel 10:

  De zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van B.F.S. voor alle materiële of immateriële schade, zoals morele schade, productieschade, tijds of gegevensschade enz. veroorzaakt aan de cliënt is beperkt tot het bedrag van de waarborg van de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van B.F.S. Het bedrag dat geval per geval van toepassing is, zal door B.F.S. worden meegedeeld aan de cliënt op eerste verzoek van laatstgenoemde. De cliënt vrijwaart B.F.S. tegen elk derdenverhaal dat eventueel wordt ingesteld om reden van de uitvoering voor B.F.S. van een opdracht voor rekening van de cliënt, behalve in geval van fout in hoofde van B.F.S. In de veronderstelling dat de verzekeraar, om eender welke reden, niet overgaat tot een schadevergoeding, zal de gehele aansprakelijkheid beperkt zijn tot tweemaal het bedrag dat werd gefactureerd voor de uitvoering van de betrokken opdracht. Wanneer het gaat om een recurrente opdracht, zal dit veelvoud van toepassing zijn op het bedrag van de erelonen die werden gefactureerd aan de cliënt gedurende een periode van twaalf maanden voorafgaand aan het schadeverwekkende feit of sinds de aanvang van de opdracht als die periode korter is dan één jaar.

  Die beperkingen gelden eveneens voor de aanspraken die eventueel worden gemaakt in hoofde van de uitvoering van de opdracht tegen alle personen, vennoten, leidinggevenden en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van verzekerde hebben in de zin van de verzekeringsovereenkomst.

  Ze gelden niet alleen in het geval waar de aansprakelijkheid resulteert uit een fout die werd begaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden. Derhalve zullen die beperkingen uitdrukkelijk van toepassing zijn op elke aansprakelijkheid die resulteert uit elke andere fout waarvoor de professional, zijn vennoten, leidinggevenden en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden zijn.

  Wanneer zou blijken dat een of meerdere schadegevallen resulteren uit eenzelfde fout, zullen zij worden beschouwd als één enkel geval van aansprakelijkheid en zal de aansprakelijkheid derhalve worden beperkt tot het hoogste van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken opdrachten of de betrokken overeenkomsten.

  Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal de schade die resulteert uit (a) winstderving, verlies aan goodwill, commerciële opportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de aantasting van gegevens of (c) onrechtstreeks verlies of schade, geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

 • Artikel 11:

  Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de cliënt en B.F.S., factureert laatstgenoemde haar prestaties en kosten op basis van haar gebruikelijke tarieven die elk jaar worden aangepast aan de evolutie van de prijzen en van de markt, zonder voorafgaande waarschuwing. B.F.S. behoudt zich het recht voor de betaling te eisen van een provisie alvorens elke prestatie uit te voeren.

 • Artikel 12:

  Behoudens andersluidende overeenkomst, moeten alle facturen van B.F.S. betaald zijn tegen de vijftiende kalenderdag na de datum van uitgifte van de factuur op de aangegeven bankrekening. In geval van een betalingsachterstand van meer dan twintig dagen na de vastgestelde datum, zullen alle prestaties van de medewerkers van B.F.S. automatisch worden opgeschort tot de betaling volledig is voldaan. B.F.S. kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een welkdanige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die te wijten is aan het feit dat haar prestaties op die manier zijn opgeschort. De verwijlinteresten en de aanvullende vergoeding zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 op de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, zijn verschuldigd vanaf de datum van de factuur en zonder ingebrekestelling. De forfaitaire vergoeding bedraagt 10% van het factuurbedrag. De betalings of wisselkosten zijn ten laste van de cliënt. Elke klacht in verband met een factuur moet binnen 15 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief aan B.F.S. zijn gericht. Bij gebrek daaraan zal de factuur onherroepelijk als aanvaard worden beschouwd.

 • Artikel 13:

  Indien, na het afsluiten van de overeenkomst, onvoorzienbare of onvoorziene omstandigheden optreden die de uitvoering ervan door

  B.F.S. moeilijker of duurder maken, is B.F.S. gemachtigd om haar verplichtingen op te schorten of in de behorende mate aan te passen.

 • Artikel 14:

  Hoe dan ook kan B.F.S. op elk ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst, zonder opzegtermijn en zonder vergoeding, wanneer redenen de voorzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals :

  • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de professional in het gedrang brengen ;
  • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht in overeenstemming met de deontologische en beroepsnormen onmogelijk maken ;
  • een of meerdere kennelijke tekortkomingen in hoofde van de cliënt aan zijn eigen verplichtingen, zoals toegelicht in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbrief ;
  • in geval van concordaat, procedure van ontbinding of bankroet van de cliënt.

  De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst rechtvaardigen, moeten aan de cliënt worden meegedeeld. Naargelang van de omstandigheden, kan B.F.S. haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een ingebrekestelling aan de cliënt.

  Wanneer zij een einde stelt aan de overeenkomst, signaleert B.F.S. aan de cliënt de dringende rechtshandelingen die nodig zijn voor het vrijwaren van zijn rechten die moeten worden gesteld en waarvoor zij opdracht had gekregen.

  In geval van faillissement van de cliënt, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

  De cliënt kan op elk ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst, zonder opzegtermijn en zonder vergoeding, wanneer B.F.S. kennelijk in gebreke blijft haar verplichtingen uit te voeren zoals ze zijn omschreven in deze algemene voorwaarden en desgevallend in de opdrachtbrief.

  In alle gevallen moet de cliënt zijn beslissing vooraf melden in een schriftelijke ingebrekestelling aan B.F.S.

 • Artikel 15:

  De cliënt verbindt er zich toe, zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als gedurende een periode van 24 maanden na de verbreking ervan, een persoon die in dienst is van B.F.S. of diensten verleent aan B.F.S. rechtstreeks noch onrechtstreeks te benaderen, hetzij via de cliënt, hetzij via een derde, of met het oog op dienstverlening door die persoon, hetzij voor de cliënt, hetzij voor een derde, en niets te ondernemen dat als effect zou hebben dat de arbeidsovereenkomst of de professionele samenwerking met B.F.S. zou worden gewijzigd of beëindigd of dat de betrokken persoon een einde stelt aan haar overeenkomst met B.F.S.

  In geval van inbreuk op deze bepaling, komen de partijen overeen dat B.F.S. het recht heeft om een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan een jaar brutoloon of brutovergoeding van de persoon in dienst van B.F.S. of die diensten verleent aan B.F.S., zonder dat de vergoeding lager kan zijn dan 50 000 EUR per inbreuk, en dit onverminderd het recht om aanvullende schadevergoeding te eisen die bedoeld is om het werkelijk geleden verlies en de winstderving te dekken.

  De cliënt maakt zich sterk voor de naleving van voormelde verplichting van niet-afwerving ten aanzien van B.F.S. door zijn medewerkers of mandatarissen.

 • Artikel 16:

  Het Belgische recht is van toepassing op de relaties tussen B.F.S. en de cliënt. Eventuele betwistingen zullen uitsluitend worden beslecht door de Franstalige rechtbanken van Brussel.

 • Artikel 17:

  Ingeval een van de clausules of een deel van een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig of niet-toepasbaar zou worden verklaard, zullen alle andere clausules van toepassing blijven.

 • GDPR-handvest:

  De persoonlijke gegevens die door de belanghebbende worden verstrekt ("Gegevens"), worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Account-analyse - boekhouding
  • Jaarrekeningen
  • Financieel management
  • IPP-verklaring
  • ISOC-verklaring
  • Belastingverdediging
  • Fiscaal en juridisch advies
  • BTW teruggave
  • Indirecte belastingaangifte
  • Bijdragen
  • Audit-werkzaamheden
  • Reorganisatie van het bedrijf
  • Wettelijke formaliteiten

  Gegevensverwerking voor elk van de bovengenoemde doeleinden kan worden uitgevoerd in papieren, geautomatiseerde of elektronische vorm en, in het bijzonder, via gewone of elektronische post, telefoon (bijv. Automatische oproepen, sms), fax en elk ander IT-kanaal (bijv. Websites, mobiele telefoontoepassingen).

  GEGEVENSBEHEERDER EN GEGEVENSBESCHERMER

  De gegevensbeheerder is de heer Ralph Troisfontaine. De geïnteresseerde kan hierover contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming en het bedrijf op het volgende e-mailadres: rtr@bfs.be

  DATABEHEER

  De gegevens die worden verwerkt om de service te verlenen en voor de klanttevredenheid, worden door het bedrijf bewaard gedurende de periode die voor deze doeleinden strikt noodzakelijk wordt geacht. Bovendien kunnen de gegevens die worden verwerkt om de service te verlenen, voor een langere periode worden bewaard om eventuele geschillen met betrekking tot de levering van de service te behandelen.

  RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE

  De belanghebbende heeft de volgende rechten:

  1. Recht op inzage, dat wil zeggen het recht om van het bedrijf bevestiging te krijgen dat de gegevens al dan niet worden verwerkt en, in dit geval, om er toegang toe te hebben;
  2. Recht op rectificatie en annulering, dwz het recht op rectificatie van onjuiste gegevens en / of integratie van onvolledige gegevens of verwijdering van gegevens om legitieme redenen;
  3. Recht op beperking van de verwerking, dwz het recht om om gerechtvaardigde redenen om opschorting van de verwerking te verzoeken;
  4. Recht op gegevensportabiliteit, dat wil zeggen het recht om de gegevens in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen, evenals het recht om de gegevens naar een andere verantwoordelijke te verzenden;
  5. Recht van bezwaar, dwz het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
  6. Recht om contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in geval van onrechtmatige gegevensverwerking.
  7. Recht om te worden vergeten: elke persoon kan eisen dat zijn gegevens worden verwijderd, maar ook dat ze niet langer worden verspreid en verwerkt.

  De belanghebbende kan bovengenoemde rechten uitoefenen door te schrijven naar BFS, via de heer Ralph Troisfontaine of naar het volgende e-mailadres: rtr@bfs.be

  ANDERE ONDERWERPEN DIE GEGEVENS KUNNEN VERWERKEN

  De gegevens kunnen aan derden worden meegedeeld om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan bevelen van overheidsinstanties of om het recht van een bedrijf op juridisch gebied uit te oefenen.

  ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERVENTIE

  Onze ethische code is die van het Instituut voor Registeraccountants en Belastingconsulenten van België (I.E.C.). Het is gebaseerd op competentie, onafhankelijkheid, eerlijkheid, discretie en beroepsgeheim.