Οροι και Προϋποθέσεις

 • Aρθρο 1

  Αυτοί οι γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από την BFS SA (εφεξής "BFS") στους πελάτες της. Αυτές οι γενικές προϋποθέσεις γνωστοποιούνται στους πελάτες, αφενός, με την προσθήκη τους στην επιστολή αρραβώνων και, αφετέρου, με την εισαγωγή τους στο πίσω μέρος των τιμολογίων με αναφορά στο μπροστινό μέρος του τιμολογίου που αναφέρει τους όρους "Γενικές συνθήκες στο πίσω μέρος". Ένα αντίγραφο αυτών των γενικών όρων διατίθεται επίσης στον ιστότοπο της εταιρείας: www.bfs.be. Επομένως, κάθε φορά που ένας πελάτης καλεί τις υπηρεσίες της BFS, θεωρείται ότι έχει διαβάσει αυτούς τους γενικούς όρους και ότι τους αποδέχεται χωρίς κράτηση.

 • Aρθρο 2

  Τυχόν αντίθετοι γενικοί όροι του πελάτη θα ισχύουν μόνο με τη ρητή, προηγούμενη και γραπτή αποδοχή της BFS. Εκτός από τη δημοσίευση ή την ανακοίνωση από την BFS, σε οποιαδήποτε μορφή, μιας πιο πρόσφατης έκδοσης, αυτοί οι γενικοί όροι θα ισχύουν επίσης για όλες τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ των μερών. Εκτός από την περίπτωση δημοσίευσης ή επικοινωνίας από την BFS μιας πιο πρόσφατης έκδοσης, οποιοδήποτε συμπλήρωμα, τροποποίηση ή εξαίρεση πρέπει να γίνει ρητά και προηγουμένως αποδεκτό γραπτώς από την BFS.

 • Aρθρο 3

  Ακόμα κι αν ο πελάτης συνάπτει συμβάσεις με έναν συγκεκριμένο υπάλληλο της BFS, η σύμβαση θεωρείται ότι υφίσταται μεταξύ του πελάτη και της BFS και η τελευταία αποφασίζει ελεύθερα για την ανάθεση των διαφόρων αποστολών σε έναν συγκεκριμένο υπάλληλο ή την αντικατάσταση ενός υπαλλήλου από έναν άλλο., Χωρίς ο πελάτης μπορεί να αντιταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, η BFS θα προσπαθήσει, στο μέτρο του δυνατού, να εκχωρήσει εργασίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις του πελάτη.

 • Aρθρο 4

  Όπου ισχύει, η BFS μπορεί, κατά την κρίση της, να καλέσει δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές, ελεγκτές εταιρειών ή άλλους εξωτερικούς συμβούλους κατά την εκτέλεση της αποστολής της. Ωστόσο, όταν το κόστος τέτοιων εξωτερικών συμβουλών είναι πιθανό να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ, η BFS θα λάβει πρώτα τη συγκατάθεση του πελάτη, η οποία μπορεί να είναι προφορική και σιωπηρή.

 • Aρθρο 5

  Η BFS αναλαμβάνει να εκτελέσει τις υπηρεσίες της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε περίπτωση συγκεκριμένων συμφωνημένων προθεσμιών, να καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να συμμορφωθεί με αυτές. Η BFS δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών που οφείλονται στον πελάτη, σε τρίτους ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

 • Aρθρο 6

  Όλοι οι υπάλληλοι της BFS υπόκεινται σε επαγγελματικό απόρρητο. Όλες οι επιστολές, οι απόψεις και οι απόψεις που αποστέλλονται από την BFS στον πελάτη είναι υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι ο πελάτης σέβεται την εμπιστευτικότητα του. Ο πελάτης μπορεί να μεταδώσει το περιεχόμενο μόνο σε τρίτους με τη ρητή, προηγούμενη και γραπτή συγκατάθεση της BFS.

 • Aρθρο 7

  Οι επιστολές, οι απόψεις και οι απόψεις της BFS προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς τη ρητή, προηγούμενη και γραπτή συγκατάθεση της BFS. Είναι ειδικά για έναν πελάτη και μια δεδομένη κατάσταση και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες καταστάσεις ή σε άλλα άτομα χωρίς νέα ανάλυση από την BFS.

 • Aρθρο 8

  Η συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη της BFS για όλες τις υλικές ή άυλες ζημίες, όπως ηθική βλάβη, απώλεια πελατών, παραγωγή, χρόνος, δεδομένα, επιχειρηματικές ευκαιρίες κ.λπ., που προκαλούνται στον πελάτη περιορίζεται στο ποσό της εγγύησης ο επαγγελματίας ασφαλιστής αστικής ευθύνης της BFS. Το ποσό που ισχύει κατά περίπτωση θα κοινοποιηθεί από τον BFS στον πελάτη κατόπιν του πρώτου αιτήματος του τελευταίου. Ο πελάτης εγγυάται την BFS έναντι οποιασδήποτε προσφυγής από τρίτο μέρος που θα σχηματιστεί ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης από την BFS εκχώρησης εκ μέρους του πελάτη, εκτός από την περίπτωση σφάλματος εκ μέρους της BFS.

 • Aρθρο 9

  Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του πελάτη και της BFS, ο τελευταίος τιμολογεί τις υπηρεσίες και το κόστος του με βάση τις συνήθεις τιμές που προσαρμόζονται κάθε χρόνο στις τάσεις των τιμών και της αγοράς, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η BFS διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την πληρωμή μιας πρόβλεψης πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας.

 • Aρθρο 10

  Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλα τα τιμολόγια BFS καταβάλλονται το αργότερο τη δέκατη ημέρα μετά την έκδοση του τιμολογίου στον αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής άνω των τριάντα ημερών κατά την καθορισμένη ημερομηνία, όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους υπαλλήλους της BFS θα ανασταλούν αυτόματα, έως ότου η πληρωμή έχει τακτοποιηθεί πλήρως.

  Η BFS ουδόλως μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημιά που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της αναστολής των υπηρεσιών της. τόκοι καθυστερημένης πληρωμής και πρόσθετη αποζημίωση, που προβλέπονται από το νόμο της 2ας Αυγούστου 2002 σχετικά με την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση, τους αθέμιτους όρους και τις εξ αποστάσεως συμβάσεις σχετικά με τα ελεύθερα επαγγέλματα, οφείλονται από την ημερομηνία του τιμολογίου και χωρίς επίσημη ειδοποίηση. Η κατ 'αποκοπή αποζημίωση θα ανέλθει στο 10% του ποσού του τιμολογίου. Το κόστος πληρωμής ή ανταλλαγής είναι ευθύνη του πελάτη. Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με τιμολόγιο πρέπει να αποσταλεί στην BFS, με συστημένη επιστολή, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Διαφορετικά, το τιμολόγιο θα θεωρηθεί αμετάκλητα αποδεκτό.

 • Aρθρο 11

  Εάν, μετά τη σύναψη της σύμβασης, προκύψουν απρόβλεπτες ή απρόβλεπτες περιστάσεις που καθιστούν την απόδοσή της από την BFS πιο δύσκολη ή ακριβότερη, η BFS εξουσιοδοτείται να αναστείλει ή να προσαρμόσει τις υποχρεώσεις της ανάλογα.

 • Aρθρο 12

  Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, όλα τα τιμολόγια της BFS. είναι πληρωτέα εντός 5 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, η BFS. διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους υπαλλήλους της έως ότου λάβει την πλήρη πληρωμή. Οι υπάλληλοι της BFS αναστέλλουν τις υπηρεσίες τους όχι μόνο όσον αφορά όλους τους φακέλους ενός πελάτη που καθυστερεί την πληρωμή, αλλά και όσον αφορά όλους τους άλλους φακέλους που συνδέονται οικονομικά ή/και νομικά ή/και διαχειριστικά με τον εν λόγω πελάτη.

  Σε καμία περίπτωση η BFS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκαλείται από την αναστολή των υπηρεσιών της.

  Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής συνεπάγεται, ipso jure και χωρίς να απαιτείται επίσημη ειδοποίηση, την εφαρμογή αντισταθμιστικών τόκων με το επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο 5 του νόμου περί καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές της 2ας Αυγούστου 2002 και συμβατικής αποζημίωσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο 10% των μη καταβληθέντων ποσών, με ελάχιστο ποσό 250,00 ευρώ. Τυχόν έξοδα πληρωμής ή ανταλλαγής βαρύνουν τον πελάτη. Οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με ένα τιμολόγιο πρέπει να αποστέλλεται στην BFS. με συστημένη επιστολή εντός 15 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Σε αντίθετη περίπτωση, το τιμολόγιο θεωρείται αμετάκλητα αποδεκτό.

 • Aρθρο 13

  Σε περίπτωση που μια από τις ρήτρες ή μέρος μιας από τις ρήτρες αυτών των γενικών όρων κηρυχθεί άκυρη ή δεν ισχύει, όλες οι άλλες ρήτρες θα παραμείνουν σε ισχύ.

 • Article 14
  1. Dans tous les cas, B.F.S. peut mettre fin à tout moment à la convention sans délai de préavis et sans indemnité, lorsque des raisons rendent la poursuite de la collaboration professionnelle impossible, telles que :
  2. des circonstances mettant en péril l’indépendance du professionnel ;
  3. des circonstances rendant impossible l’exécution de la mission, conformément aux normes professionnelles et déontologiques ;
  4. un (des) manquement(s) manifeste(s) du client à ses propres obligations, telles que décrites dans les présentes conditions générales et dans la lettre de mission ;
  5. en cas de concordat, procédure de dissolution ou déconfiture du client.

  Les raisons qui justifient la cessation immédiate de la convention doivent être communiquées au client.

  Selon les circonstances, B.F.S. pourra faire précéder sa décision d’un avertissement ou d’une mise en demeure au client.

  Lorsqu’elle met fin à la convention, B.F.S. signale au client les actes juridiques urgents et nécessaires pour la sauvegarde de ses droits qui doivent être effectués et pour lesquels elle avait reçu mission.

  En cas de faillite du client, la convention est résolue de plein droit.

  Le client peut mettre fin à la convention à tout moment, sans délai de préavis et sans indemnité, si B.F.S. reste manifestement en défaut d’exécuter ses obligations, telles que décrites dans les présentes conditions générales et, le cas échéant, dans la lettre de mission.

  Dans tous les cas, le client fera précéder sa décision d’une mise en demeure écrite à B.F.S.

 • Article 15
  1. Le client s’engage, tant pendant la durée de la présente convention que durant une période de 24 mois suivant sa rupture, à ne pas aborder directement ou indirectement une personne occupée par ou qui livre des services à B.F.S., en vue de l’embauche de cette personne soit par le client soit par un tiers, ou en vue de faire livrer des services par cette personne, soit pour le client, soit pour un tiers, et à ne rien entreprendre qui aurait pour effet de modifier ou de mettre fin au contrat de travail ou à la collaboration profession- nelle avec B.F.S. ou qui encouragerait cette personne à mettre fin à son contrat avec B.F.S.

  En cas de violation de cette disposition, les parties conviennent que B.F.S. a le droit de réclamer des dommages et intérêts forfaitaires équivalents à une année de salaire brut ou de rétribution brute de la personne occupée par ou qui livre des services à B.F.S., sans pou- voir être inférieurs à 50 000 EUR par infraction, et ce, sans préjudice du droit de réclamer des dommages et intérêts complémentaires visant à couvrir les pertes réellement encourues et les pertes de bénéfices.

  Le client se porte fort du respect par ses préposés ou ses mandataires de l’obligation de non-débauchage mentionnée ci-dessus vis-à-vis de B.F.S.

 • Article 16
  1. Le droit belge est applicable aux relations entre B.F.S. et le client. En cas de contestations, les tribunaux de Bruxelles statuant en langue française sont seuls compétents.
 • Article 17
  1. Au cas où une des clauses ou une partie d’une des clauses des présentes conditions générales serait déclarée nulle ou non appli- cable, toutes les autres clauses resteront d’application.
 • Χάρτης του GDPR

  Δήλωση BFS :

  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον ενδιαφερόμενο ("Δεδομένα") θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Ανάλυση λογαριασμού - λογιστική
  • Ετήσιοι λογαριασμοί
  • Χρηματοοικονομική διαχείριση
  • Δήλωση IPP
  • Δήλωση ISOC
  • Φορολογική άμυνα
  • Φορολογική και νομική διαβούλευση
  • Επιστροφή ΦΠΑ
  • Έμμεση φορολογική δήλωση
  • Συνεισφορές
  • Έλεγχος
  • Αναδιοργάνωση της εταιρείας
  • Νομικές διατυπώσεις

  Η επεξεργασία δεδομένων για καθέναν από τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή ηλεκτρονική μορφή και, ειδικότερα, με συνηθισμένο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο (π.χ. αυτοματοποιημένες κλήσεις, SMS), φαξ και οποιοδήποτε άλλο κανάλι πληροφορικής (π.χ. ιστότοποι, εφαρμογές κινητών τηλεφώνων).

  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο κ. Ralph Troisfontaine. Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και την εταιρεία σχετικά με αυτά τα θέματα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rtr@bfs.be

  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή της υπηρεσίας και για την ικανοποίηση των πελατών θα διατηρούνται από την εταιρεία για την περίοδο που θεωρείται απολύτως απαραίτητη για αυτούς τους σκοπούς. Επιπλέον, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή της υπηρεσίας μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαχειριστεί τυχόν πιθανές διαφορές που σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας.


  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥ

  Ο ενδιαφερόμενος έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να λαμβάνεται από την εταιρεία επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, στην περίπτωση αυτή, να έχουν πρόσβαση σε αυτά ·
  2. Δικαίωμα διόρθωσης και ακύρωσης, δηλ. Το δικαίωμα λήψης διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή / και ενσωμάτωσης ελλιπών δεδομένων ή ακύρωσης δεδομένων για νόμιμους λόγους.
  3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα αίτησης αναστολής της επεξεργασίας για νόμιμους λόγους.
  4. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα λήψης των δεδομένων σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη μορφή, καθώς και το δικαίωμα μετάδοσης των δεδομένων σε άλλο ελεγκτή.
  5. Δικαίωμα ένστασης, δηλ. Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία δεδομένων για νόμιμους λόγους.
  6. Δικαίωμα επικοινωνίας με την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας δεδομένων.
  7. Δικαίωμα να λησμονηθούν: Κάθε άτομο μπορεί να απαιτήσει τη διαγραφή των δεδομένων τους, αλλά και τη μη διάδοση και επεξεργασία τους.

  Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να ασκήσει τα προαναφερθέντα δικαιώματα γράφοντας στο BFS, μέσω του κ. Ralph Troisfontaine ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: rtr@bfs.be

  ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη για την εκπλήρωση ορισμένων νομικών υποχρεώσεων, τη συμμόρφωση με εντολές δημοσίων αρχών ή την άσκηση δικαιώματος εταιρείας σε νομικά θέματα.

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

  Η δεοντολογία μας είναι αυτή του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών και Φορολογικών Συμβούλων του Βελγίου (I.E.C.). Βασίζεται στην επάρκεια, την ανεξαρτησία, την εντιμότητα, τη διακριτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο.